yǒng perpétuellement

永垂不朽 yǒng chuí bù xiǔ immortel, gloire éternelle!

永恒 yǒnghéng éternel

永久 yǒngjiǔ permanent, perpétuel, éternel

永生 yǒngshēng éternité, immortel

永世 yǒngshì pour toujours, pour les siècles des siècles

永远 yǒngyuǎn pour toujours

菲永 Fēiyǒng Fillon

© Ramou.net