Géographie

      

Relief

  shān  montagne
山顶  shāndǐng  sommet
  fēng  pic, cime, sommet
  diān  sommet
  luán  chaîne de collines dentelées
  lǐng  chaîne de montagnes
山脉  shānmài  chaîne de montagne
峰峦  fēngluán  sommets et pics
火山  huǒshān  volcan
丘陵  qiūlíng  colline
  gāng  crête, colline
山冈  shāngāng  petite colline, butte
    pied d'une montagne
山坡  shānpō  versant, coteau
山口  shānkǒu  col, défilé, Yamaguchi
    (vallée)
  xiá  gorge
    vallée, gorge, céréales
峡谷  xiágǔ  vallée, ravin
  jiàn  ravin
悬崖  xuányá  précipice
高原  gāoyuán  plateau
平原  píngyuán  plaine

 

Mers et cours d'eau

  hǎi  mer
海洋  hǎiyáng  océan
海岸  hǎi'àn  rivage, littoral
海滨  hǎibīn  littoral, côte
沿岸  yán'àn  littoral, riverain
沿海  yánhǎi  côtier, littoral
海域  hǎiyù  eaux territoriales, espace maritime
海滩  hǎitān  plage, grève
沙滩  shātān  plage, banc de sable
潮流  cháoliú  marée, courant
波浪  bōlàng  vague
浪潮  làngcháo  vague
津波  jīngbō  tsunami, raz-de-marée
海啸  hǎixiào  raz de marée
  jiāo  récif, écueil
海峡  hǎixiá  détroit
海湾  hǎiwān  baie, golfe
海角  hǎijiǎo  cap, promontoire
岛屿  dǎoyǔ  île
半岛  bàndǎo  péninsule
  chuān  rivière
    rivière, fleuve
  jiāng  fleuve
    ruisseau
急流  jíliú  rapide, torrent
支流  zhīliú  affluent
    estuaire
洪水  hóngshuǐ  inondation
水灾  shuǐzāi  inondation
    lac
湖泊  húpō  lac

 

Parties du monde

  dōng  est, orient
  nán  sud
西    ouest
  běi  nord
东经  dōngjīng  longitude
北极  běijí  Pôle nord
南极  nánjí  pôle sud
赤道  chìdào  équateur
南半球  nánbànqiú  hémisphère austral


© ramou.net 白立德, Bai Lide, Renaud Bouret, chinois