Animaux

动物 dngw: animal

 

 

Animaux domestiques

家畜 jiāch: animaux domestiques

牲畜 shēngch: animal domestique, btail

畜类 chli: animaux domestiques

六畜 lich: les six animaux domestiques (, , , , , )

gǒu: chien [ tio]. quǎn: chien . 牧羊犬 myngquǎn: chien berger . 狼狗 lnggǒu: chien-loup

māo: chat [zhī]

mǎ: cheval []. lǘ: ne . 骡子 luzi: mulet, mule . jū: jeune cheval fringant, poulain

ni: buf [ tu]. 牡牛 mǔ ni: taureau . 牛犊 nid: veau . 黄牛 hungni: buf roux . 水牛 shuǐni: buffle de rizire . 牦牛 moni: yak

yng: mouton, chvre . 羔羊 gāoyng: agneau . 山羊 shānyng: chvre

骆驼 lutuo: chameau . 羊驼 yngtu: alpaca

zhū: cochon

xing: lphant, aspect

兔子 tzi: lapin []

老鼠 lǎoshǔ: souris, rat []

jī: coq, poule []

火鸡 huǒjī: dindon

珍珠鸡 zhēnzhūjī: pintade

野鸡 yějī: faisan . 锦鸡 jǐnjī: faisan dor . zh: faisan

孔雀 kǒngqu: paon

: oie . 天鹅 tiān': cygne . yn: oie sauvage

yā: canard . 鸳鸯 yuānyang: canard mandarin

鸽子 gēzi: pigeon, colombe . 雉鸠 zhjiū: tourterelle

 

 

Mammifres

哺乳动物 bǔrǔ dngw: mammifre

野兽 yěshu: bte sauvage

老虎 lǎohǔ: tigre [] . biāo: petit tigre

狮子 shīzi: lion [] . bo: lopard

lng: loup . chi: chacal

狐狸 hli: renard []

xing: ours . 熊猫 xiōngmāo: panda . 浣熊 hunxing: raton laveur

黄鼠狼 hungshǔlng: belette . huān: blaireau

水獭 shuǐtǎ: loutre . 海獭 hǎitǎ: loutre de mer

斑马 bānmǎ: zbre

羚羊 lngyng: antilope, gazelle

鹿 l: cerf [] . 驯鹿 xnl: renne

长颈鹿 chngjǐngl: girafe

犀牛 xīni: rhinocros

河马 hmǎ: hippopotame

旱獭 hntǎ: marmotte . 土拨鼠 tǔbōshǔ: marmotte

松鼠 sōngshǔ: cureuil []

豚鼠 tnshǔ: cochon d'Inde

河狸 hl: castor

野兔 yět: livre

鲸鱼 jīngy: baleine . 河豚 htn: dauphin

蝙蝠 biānf: chauve-souris

猴子 huzi: singe []

猢猢 hsūn: macaque

金丝猴 jīnsīhu: singe nez retrouss

猩猩 xīngxīng: orang-outan . 黑猩猩 hēi xīngxīng: chimpanz . 大猩猩 d xīngxīng: gorille

 

 

Oiseaux

niǎo: oiseau []

zhuī: (oiseau)

qn: oiseaux

企鹅 qǐ': pingouin

h: grue

丹顶鹤 dāndǐngh: grue couronne rouge

gun: cigogne

y: bcasse

猫头鹰 māotuyīng: hibou, chat-huant

yīng: faucon, aigle

海鸥 hǎi ōu: mouette

海燕 hǎiyn: salangane

布谷鸟 bgǔniǎo: coucou

喜鹊 xǐqu: pie

画眉 humi: grive

乌鸦 wūyā: corbeau

yīng: loriot

夜莺 yyīng: rossignol

燕子 ynzi: hirondelle

麻雀 mqu: moineau

 

 

Reptiles et amphibiens

爬虫 pchng: reptile

sh: serpent []

蝎虎 xiēhǔ: lzard

乌龟 wūguī: tortue [] . 海龟 hǎiguī: tortue marine

恐龙 kǒnglng: dinosaure

青蛙 qīngwā: grenouille [] . 田鸡 tinjī: grenouille

mǐn: crapaud

 

 

Poissons

y: poisson []

鲈鱼 ly: perche, dor

鲤鱼 lǐy: carpe

鳊鱼 biāny: brme, crapet

大麻哈鱼 dm hǎy: grand saumon

狗鱼 gǒuy: brochet

金鱼 jīny: poisson rouge

鲇鱼 niny: poisson-chat

鳗鲡 mnl: anguille

黄鳝 hungshn: anguille de rizire

tǎ: sole

沙丁鱼 shādīngy: sardine

金枪鱼 jīnqiāngy: thon

鲨鱼 shāy: requin

xn: esturgeon

 

 

Crustacs

xiā: crevette []

虾米 xiāmi: crevette sche dcortique, petite crevette

龙虾 lng xiā: homard

螃蟹 pngxi: crabe []

 

 

Mollusques

bi: coquillage, argent

bng: mulette, moule de rivire

g / h: (hutre)

牡蛎 mǔl: hutre

蜗牛 wōni: escargot []

 

 

Insectes

蜜蜂 mfēng: abeille . 胡蜂 hfēng: gupe

蚂蚁 mǎyǐ: fourmi []

蚊子 wnzi: moustique

苍蝇 cāngying: mouche . chn: cigale

蜻蜓 qīngtng: libellule . hung: criquet, sauterelle

蝴蝶 hdi: papillon . 凤蝶 fngdi: machaon

臭虫 chuchng: punaise

蛆蛆儿 qūqūr: grillon

螳蜞 tnglng: mante religieuse []

 

Retour  'Textes chinois annots'